top of page

DARBA ATTIECĪBAS UN
DARBA SAMAKSA

Praktiskais seminārs 2 daļās


“Darba tiesiskās attiecības – teorija un prakse.”
Noderīgs grāmatvežiem, personāla darbiniekiem, kā arī uzņēmumu vadītājiem!
Iegūsiet gan teorētisko skatījumu no normatīvās bāzes, gan praktiskās iemaņas
dažādos svarīgos aprēķinos, kuri saistīti ar darbinieku samaksu.


1.daļa
Darba līguma un grozījumu precīza noformēšana. Biežāk konstatētie trūkumi darba līgumu
noformēšanā. Darba koplīgums, tā priekšrocības. Kuros gadījumos jānoformē rīkojums.
Līgums ar valdes locekli.
Darba kārtības noteikumi, to saturs.
Darba laiks – normāls, nepilns, summētais, elastīgs.
Darba tiesisko attiecību izbeigšana (darbinieka vai darba devēja uzteikums, pušu vienošanās,
uzteikums pārbaudes laikā).

2.daļa - praktikums
Darba samaksa, piemaksas, prēmijas, dāvanas, kompensācijas – aprēķins un nodokļi.
Ieturējumi no darba samaksas.
Valdes atlīdzība un nodokļi.
Vidējās izpeļņas aprēķinu veidi.
Darba samaksa svētku dienās un brīvdienās. Virsstundas un nepilns darba laiks.
Atvaļinājumi, to piešķiršana (ikgadējais, papildatvaļinājums, bezalgas, bērna tēva, mācību,
bērna kopšanas). Atvaļinājuma nauda un kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu –
aprēķins un izmaksa.
Darba nespējas lapa atvaļinājuma laikā.

06. un 21.07.
vai
22. un 29.08.

159

159€

bottom of page