top of page

EXPRESS KURSS

''Darba attiecību noformēšana un darba samaksas aprēķins''

18., 22., 25. augusts

Mērķis: izskatīt un izanalizēt aktuālās problēmas, pieļautās kļūdas un situācijas darba attiecību noformēšanā, aprēķinos un atskaišu iesniegšanā. Uzsvars tiek likts uz praktisko daļu! Aktualitātes no 01.08.2022.


   Kursa laikā tiks sniegta vērtīga informācija par darba līguma noslēgšanu, tajā obligāti iekļaujamo informāciju, kā arī doti praktiskie piemēri darba samaksas un nodokļu aprēķinam.
       Kursu laikā tiks izskatītas reālas situācijas, sniegti piemēri un risināti dažādi uzdevumi.


Kursi notiek Rīgā, Brīvības gatvē 223. Norises laiks: no 10:00 līdz 15:00.

Lektore: Inga Pumpure – konsultante grāmatvedības un nodokļu uzskaites jomā, SIA KIF Biznesa
komplekss Izglītības iestādes direktore, lektore, publikāciju autore, profesionāls koučs.

KURSA SATURS

1.diena –10:00-15:00 (7 akadēmiskās stundas)

 • Darba līgumi – Darba likuma prasības darba līguma noformēšanai – obligāti iekļaujamā informācija; informācija, ko nedrīkst iekļaut līgumā (risks – darba līguma spēkā neesamība); darba līguma termiņi(noteikta, nenoteikta laika); darba laiks – normālais, nepilnais, summētais; darba samaksas noteikšana līgumā; darbinieku pienākumi un tiesības; amata apraksti; uzteikums – darbinieka un darba devēja. Piemēri, diskusijas.

 • Koplīgums – Darba likuma normas, UIN likuma normas, IIN likuma normas. Piemēri.

 • Darba kārtības noteikumi – kāpēc tie ir nepieciešami, kā tos sastādīt un kā iepazīstināt darbiniekus ar tiem. Darbinieku pienākums ievērot, sekas un riski to neievērojot. Piemēri, situāciju diskusijas.

 

2.diena –10:00-15:00 (7 akadēmiskās stundas)

 • Darba samaksa – darba laika uzskaite (grafiki, tabeles); darba laika veidi, to noteikšana, aprēķina 
  piemēri; darba samaksas aprēķinu piemēri dažādiem darbiniekiem, dažādās situācijās, pie dažādiem darba laikiem; piemaksas – DL normas, iekšējā kārtība, prēmijas; praktiskie darbi. Darba samaksas izmaksa.

 • Nodokļi no darba samaksas – Iedzīvotāju ienākuma nodoklis- normas, likmes, atvieglojumi, neapliekamais minimums, attaisnotie izdevumi; praktiskie piemēri, aprēķini. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas – likuma normas, likmes; praktiskie piemēri, aprēķins; praktiskie darbi.

 • Ieturējumi no darba samaksas – likumdošanas normas; darba devēja tiesības; ieturējumi pēc tiesas  
  sprieduma. Situācijas, diskusijas.

 • Attaisnotā prombūtne– ko tas nozīmē, kādas ir darbinieka tiesības, darba devēja pienākumi. Piemēri, diskusijas.

3.diena –10:00-15:00 (7 akadēmiskās stundas)

 • Atvaļinājumi – atvaļinājumu veidi, to piešķiršanas kārtība; atvaļinājuma naudas aprēķins (vidējās
  izpeļņas aprēķins); nepieciešamā dokumentācija; ierobežojumi atvaļinājuma laikā; izsaukšana no atvaļinājuma; kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu. Piemēri, aprēķini, diskusijas, praktiskie darbi.

 • Slimības nauda – piešķiršanas, aprēķina un apmaksas kārtība; darbinieka pienākumi; darba devēja
  ierobežojumi. Diskusijas, piemēri.

 • Darbinieku komandējumi – likumdošanas normas; nepieciešamie dokumenti, apmaksājamie izdevumi, atskaitīšanās pienākums; ar ko komandējums atšķiras no darba brauciena. Piemēri, diskusijas, praktiskie uzdevumi.

 • Uzņēmuma līgumi – ar darbiniekiem, ar citām personām; Civillikuma normas; nodokļu aprēķins; atskaites. Piemēri, diskusijas.

 • Autoratlīdzības līgumi – ar darbiniekiem, ar citām personām; Civillikuma normas; nodokļu aprēķins;
  atskaites. Piemēri, diskusijas.

 • Aizdevumi darbiniekiem – IIN likuma normas; darba devēja pienākumi, ierobežojumi. Piemēri, diskusijas.

 

Kursa cena237,00 + PVN
Ir iespējams apmeklēt arī atsevišķas kursa dienas. Atsevišķas dienas cena – 82,00 + PVN


Cenā iekļauts: izdales materiāls, konsultācijas kursa laikā, 2 kafijas pauzes (kafija, tēja, uzkodas),
ūdens neierobežotā daudzumā visa kursa laikā. Vietu skaits ierobežots!
Pabeidzot kursu tiek izsniegta apliecība. (apmaksājot personīgi, fiziskai personai ir iespēja izmantot IIN atlaides)
Ir iespēja izmantot stāvvietu par pievilcīgu cenu! (tikai kursu apmeklētājiem)

vairāk informācijas:
info@biznesakomplekss.lv, kif.biznesakomplekss@gmail.com
vai 26164113

bottom of page